RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Istrati prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMIA” Marek Istrati, Tropiszów 211 A, 32-125 Wawrzeńczyce NIP 6781121019 Regon 351417047

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy lub przeprowadzenia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, jak również przez okres wymagany przez przepisy prawa.

  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.

  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które uczestniczą w realizacji umowy, np. firmy kurierskie.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.